Privacy and Cookie Files Policy

Updated on April 1st, 20
1. Obecná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie upravují zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek austral.cz.

Charakter těchto zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie je pouze informativní, což znamená, že nepředstavují žádný důvod pro jakékoli povinnosti pro uživatele webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie se zaměřují na regulaci zpracování osobních údajů správcem osobních údajů na webových stránkách, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv jednotlivců, kterých se údaje týkají, jakož i informací o tom, jak jsou soubory cookie a analytické nástroje používány na webových stránkách. Správcem osobních údajů je podle ustanovení zákona upravujícího ochranu osobních údajů Agencia Austral s.r.o. se sídlem v Praze, v Korunní 2569/108, Praha, IČO 08883831, e-mail: dpo@austral.cz, (dále jen "Správce").

Právní důvody pro zpracování osobních údajů Správcem stanoví ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“.

Správce vynaloží veškeré úsilí, aby ctil soukromí návštěvníků webu austral.cz .

Správce zaručuje důvěrnost všech shromážděných osobních údajů a zajišťuje, aby byly provedeny veškeré prostředky na ochranu bezpečnosti a ochrany údajů vyžadované ustanoveními zákonů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány s náležitou péčí a řádně zabezpečeny před přístupem neoprávněných osob.

Správce neshromažďuje ani nezpracovává žádné citlivé údaje, které jsou v Nařízení označovány jako "zvláštní kategorie osobních údajů". Rovněž nemá v úmyslu shromažďovat ani zpracovávat žádné údaje týkající se osob mladších 16 let.


2. Práva uživatele

Uživatel má následující práva vyplývající ze zpracování jeho osobních údajů:

 • Právo na přístup k vlastním osobním údajům
 • uživatel má právo získat potvrzení o tom, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, má právo získat přístup ke svým osobním údajům a získat informace týkající se např.: účelu zpracování, kategorií zpracovávaných údajů, příjemců nebo kategorií příjemců údajů, kterým byly nebo budou údaje sděleny, plánovanou dobu uchovávání osobních údajů nebo jakákoli kritéria, na nichž závisí doba uchovávání údajů; výše uvedené právo zahrnuje také právo získat jednu kopii údajů zdarma (za každou po sobě jdoucí kopii, pro kterou uživatel požádá, může Správce účtovat poplatek v přiměřené výši vyplývající z případných administrativních nákladů);

 • Právo na opravu vlastních osobních údajů
 • (pokud jsou nesprávné), což zahrnuje také právo na doplnění neúplných osobních údajů;

 • Právo vymazat své osobní údaje
 • (tzv. "právo být zapomenut"), a to za následujících okolností: pokud osobní údaje Uživatele již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, kdy Uživatel odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů a neexistují žádné jiné právní důvody pro zpracování údajů, kdy uživatel vznesl námitky proti zpracování, pokud byly údaje zpracovány v rozporu se zákonem, kdy musí být údaje odstraněny za účelem splnění právní povinnosti vyplývající z práva Evropské unie nebo práva členského státu vztahujícího se na Správce, pokud byly údaje shromážděny v souvislosti s poskytováním služby informační společnosti;

 • Právo na omezení zpracování
 • pokud Uživatel zpochybňuje správnost svých osobních údajů (po dobu, která správci umožní ověřit správnost údajů), pokud je zpracování v souladu s ustanoveními zákona a Uživatel vznese námitky proti vymazání údajů, kdy Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely, pro které byly shromážděny, ale je stále vyžadováno pro Uživatele pro ustanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, když Uživatel podal námitku proti zpracování - po dobu, po kterou je nutné zjistit, zda právní důvody existují na straně Správce a jsou nadřazeny důvodům pro námitku Uživatele;

 • Právo vznést námitku proti zpracování; Právo na přenositelnost údajů
 • zahrnuje právo požadovat a obdržet osobní údaje, které uživatel od Správce obdrží ve strukturovaném, běžně používaném formátu umožňujícím zpracování stroje, včetně práva požadovat, aby osobní údaje byly zaslány Správcem přímo jinému Správci (pokud je to technicky možné);

 • Právo na odvolání souhlasu
 • pro zpracování osobních údajů kdykoliv (s výhradou, že odvolání souhlasu nevede žádné předchozí zpracování provedené na základě souhlasu nezákonné);

 • Právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • v případě, že se uživatel domnívá, že zpracování jeho osobních údajů porušuje jakákoli ustanovení nařízení.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů a za účelem uplatnění výše uvedených práv je třeba kontaktovat Správce prostřednictvím e-mailu na adrese: dpo@austral.cz .


3. Svěřování osobních údajů

Aby web fungoval správně, je nezbytné, aby Správce využíval služeb externích poskytovatelů. Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelských subjektů, které zajišťují dostatečné záruky provádění řádných technických a organizačních prostředků, aby zpracování bylo v souladu s požadavky nařízení a aby byla chráněna práva fyzických osob, kterých se zpracovávané údaje týkají.

Správce svěřuje zpracování osobních údajů následujícím subjektům: poskytovatelům služeb poskytujícím Správci technická, ICT a organizační řešení (zejména poskytovatelé počítačového softwaru, poskytovatelé elektronické pošty a hostingových služeb a poskytovatelé softwaru pro správu a technickou podporu společnosti) - Správce sdílí shromážděné osobní údaje Uživatele zvolenému poskytovateli, který jedná na základě jejich objednávky pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro účely poskytnutí daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Všechny subjekty, kterým Správce svěřuje zpracování osobních údajů, zaručují, že přijmou vhodná opatření k ochraně a zajištění bezpečnosti osobních údajů, jak to vyžadují ustanovení zákona.

Správce může být povinen sdílet shromážděné informace oprávněným orgánům veřejné moci na základě právně odůvodněných požadavků v rozsahu, v jakém orgány požadují.


4. Vybrané účely zpracování, trvání uložení a rozsah uložených dat:

Účel zpracování: navázání kontaktu se Správcem prostřednictvím online formuláře.

Právní důvody: V článku 6 oddílu 1 písm. a) Nařízení.

Doba, po kterou jsou údaje uchovávány: až do okamžiku odvolání souhlasu Uživatelem a po odvolání souhlasu, doba, která se vztahuje k době, po jejímž uplynutí může Správce uplatnit nárok nebo může být vůči němu vznesen.

Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Důsledkem neposkytování výše uvedených údajů je nedostatečná možnost navázat kontakt se Správcem prostřednictvím online formuláře.


5. Analýza síťového provozu a soubory cookie

Při návštěvách našich webových stránek používáme takzvané soubory "cookie". Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené webovým prohlížečem uživatele. Soubory cookie neobsahují žádné informace, které by umožnily přímou identifikaci konkrétního uživatele. Uživatel může zakázat používání souborů cookie v rámci panelu nastavení svého prohlížeče, stejně jako automaticky nebo ručně odstranit soubory cookie ze svého počítače. Nicméně, uvědomte si, že v takovém případě naše webové stránky nemusí fungovat, nebo nemusí fungovat správně.

Jakmile uživatel přijme informace o souborech cookies na našich webových stránkách, bude mu přiřazen individuální identifikátor (ID uživatele). Identifikátor bude přenesen do služby Google Analytics používané správcem. Díky ID uživatele můžeme sledovat aktivitu daného uživatele, který navštíví naše webové stránky, např. četnost návštěv nebo typ použitého zařízení (počítač, mobilní zařízení). Každý uživatel našich webových stránek má právo vznést námitku proti přiřazení ID uživatele. Za účelem uplatnění výše uvedeného práva je třeba kontaktovat správce prostřednictvím e-mailu pomocí následující adresy: dpo@austral.cz .

V rámci našich webových stránek také používáme nástroj pro analýzu návštěvnosti Google Analytics od společnosti Google (Google inc., USA) k vytváření anonymních uživatelských statistik. Nástroj Google Analytics používá soubory cookie. Informace, které generuje, jsou zpracovávány na území Spojených států amerických pouze ve výjimečných případech. Máte-li jakékoli pochybnosti o používání služby Google Analytics, můžete tento nástroj zablokovat, například instalací správného pluginu do webového prohlížeče.

Webová stránka používá webovou analytickou službu Yandex.Metrica poskytovanou společností Yandex (Yandex Oy Limited Company, Finsko). Tento nástroj používá soubory cookie. Informace shromažďované soubory cookie neodhalují vaši identitu, ale mohou nám pomoci zlepšit výkon našich webových stránek. Informace o vašem používání těchto webových stránek shromážděných soubory cookie budou převedeny na společnost Yandex a uloženy na serveru společnosti Yandex v EU. Společnost Yandex tyto informace zpracuje, aby posoudila, jak používáte webové stránky, a sestaví pro nás zprávy o provozu našich webových stránek. Používání souborů cookie můžete odhlásit výběrem odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči. To však může ovlivnit některé funkce webových stránek.


6. Protokoly serveru

Používání našich webových stránek generuje požadavky na server, kde jsou naše webové stránky hostovány. Každý takový požadavek směrovaný na server je uložen v protokolech serveru. Protokoly serveru jsou uloženy na serveru. Data uložená v protokolech serveru nejsou nikdy vázána na konkrétní osobu používající webovou stránku a správce je nepoužívá k identifikaci uživatele. Výše uvedená data se používají pouze pro účely správy serveru. Protokoly serveru jsou pouze pomocným materiálem pro správu webových stránek a jejich obsah není nikdy zpřístupněn nikomu jinému než osobám oprávněným ke správě serveru.

Jsme tu, abychom Vám pomohli

Hledáte agenturu, která pro vás udělá něco navíc? Ozvěte se!
Please type your name.
Please provide your email address.
Please provide your company name.
Please provide your phone number.
Please tell us a bit more about your requirements.
You must agree to the Terms and Conditions.
Email us
info@austral.cz
Drop in
Korunní 2569/108

Vinohrady

Praha

Call any time
773 689 813
Icon